Mini Storage

3265 W. Ashlan Ave.
Fresno, CA 93722